Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1.INFORMACE O ÚČELU A ROZSAHU UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.Správcem osobních údajů je:


obchodní a výrobní společnost

Pásky s.r.o.

IČ 26136686,

sídlem 186 00 Praha 8 Karlín, Křižíkova 237/36a,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73442

(dále jen „prodávající“)


Kontaktní údaje:


Pásky s.r.o.

Doručovací adresa, Produkce 1, Administrace

Pásky s.r.o.  (areál BigBox)
Ve Žlíbku 1800/77  - Hala A7
Praha 9 - Horní Počernice

tel.: +420 281 000 011

email: pasky@pasky.cz


1.2.Kupující nebo zájemce, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že aby mohla být jeho objednávka nebo nabídka realizována, je nezbytné, aby byly u prodávajícího uloženy (a dále v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subjektům za účelem realizace kupní smlouvy) následující osobní údaje: jména, příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání, nebo bydliště, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

1.3.Prodávající se zavazuje osobní údaje chránit a poskytnout je třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pro účely splnění svých právních povinností a pro účely svých oprávněných zájmů. V tomto rozsahu se pro zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas kupujícího.

1.4.Osobní údaje budou prodávajícím uloženy po nezbytně nutnou dobu, která zpravidla činí dobu pro uplatnění práv z vadného plnění, případně dobu existence zákaznického účtu kupujícího.

1.5.Prodávající je oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (Zákon o některých službách informační společnosti) použít adresu elektronické pošty pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků a služeb a dalších informací o svých výrobcích a službách. Kupující má vždy možnost při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení či informace, toto zasílání bezplatně odmítnout.

1.6.Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou výhradně zasílatelské společnosti a další subjekty, které se podílejí na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

1.7.Veškeré získané osobní údaje zpracovávané prodávajícím jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, aby nemohlo dojít k neautorizovanému přístupu k osobním údajům, jejich změně či zničení.

1.8.Zpracování osobních údajů probíhá buď v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.9.Prodávající nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.


2.PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

2.1.Kupující nebo zájemce jako subjekt údajů má právo požadovat za podmínek Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679) po prodávajícím, aby mu umožnil přístup k jeho osobním údajům, popř. aby omezil jejich zpracování.

2.2.Kupující nebo zájemce má dále právo za podmínek Obecného nařízení o ochraně osobních údajů na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, právo vznést námitku proti jejich zpracování a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.

2.3.V případě, že by měl kupující nebo zájemce za to, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, tel. +420 234 665 444, elektronická adresa: posta@uoou.cz, webové stránky: www.uoou.cz.

2.4.Kupující nebo zájemce nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí však není uzavření kupní smlouvy a plnění této kupní smlouvy ze strany prodávajícího možné.


3.NASAZENÍ COOKIES

3.1.Cookies jsou alfanumerické identifikační značky, které přenáší prodávající prostřednictvím webového prohlížeče kupujícího na pevný tisk kupujícího. Každá cookie je jedinečná a umožňuje webové stránce pamatovat si věci, jako jsou přihlašovací údaje nebo obsah nákupního košíku.

3.2.U všech běžných prohlížečů lze v možnostech volby nastavení cookies přizpůsobit vlastním požadavkům. Soubory cookies lze takto v nastavení prohlížeče odmítnout nebo povolit užívání jen některých souborů cookies.

3.3.Je však možné, že odmítnutí nebo omezení užívání cookies bude mít za následek, že nebude možné provádění objednání zboží v e-shopu prodávajícího.Poslední aktualizace dne 1. 3. 2018


Pásky s.r.o.

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

ZavřítNezbytnéPříjmout nastavenéPříjmout vše

Otevřít okno cookies