VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Pásky s.r.o.

(predaj tovaru upravovaného na zákazku)

obchodnej spoločnosti

Pásky s.r.o.

IČO 26136686,
so sídlom 186 00 Praha 8 Karlín, Křižíkova 237 / 36a,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 73442

(ďalej len „predávajúci“)

Prevádzkareň:

Pásky s. r. o.

Pásky s.r.o.  (areál BigBox)
Ve Žlíbku 1800/77 - Hala A7
Praha 9 - Horní Počernice  – adresa na doručovanie

Kontaktné údaje:

tel .: +420 281 000 017

e-mail: pasky@pasky.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky alebo VOP“) predávajúceho upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., Občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom e-mailu, faxu, prípadne inou formou, s výnimkou internetového obchodu predávajúceho, a to v prípade, keď je tovar upravovaný na základe požiadaviek kupujúceho (ďalej len „zákazkový tovar“ alebo „tovar“).

Obchodné podmienky sa vzťahujú tak na prípady, keď kupujúci koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ako aj na vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. VOP sú súčasťou tiež všetkých ponúk na uzavretie kúpnej zmluvy, ich prijatie a ostatných právnych konaní predávajúceho.

Ustanovenia odlišné od VOP je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

Prípadné odlišné podmienky kupujúceho sú platné len v prípade výslovného písomného súhlasu predávajúceho s týmito obchodnými podmienkami kupujúceho, ktorý musí byť udelený pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predajcom a kupujúcim najmä:

 uzatvorením písomnej rámcovej kúpnej zmluvy, v ktorej sa zjednáva, že VOP sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou,

 doručením písomného súhlasu kupujúceho s VOP predávajúcemu,

 iným nesporným spôsobom preukazujúcim prijatie VOP, najmä spôsobom podľa § 1744 Občianskeho zákonníka, napr. potvrdením náhľadu objednaného tovaru, kedy VOP budú prílohou elektronickej správy obsahujúcej tento náhľad alebo prijatím tovaru dodaného predávajúcim podľa objednávky kupujúceho.

Ak sú VOP prijaté akýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov pre jednotlivú kúpnu zmluvu, platia pre všetky nasledujúce kúpne zmluvy uzatvorené medzi tými istými účastníkmi po neurčitú dobu, ak nie je následne dohodnuté inak, prípadne ak nedôjde k ich zmene.

Znenie VOP môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom, nemeckom a anglickom jazyku.

Zoznam ponúkaného zákazkového tovaru je uvedený na webových stránkach predávajúceho www.pasky.sk. Zákazkový tovar môže byť ďalej ponúkaný aj iným spôsobom (prostredníctvom obchodných zástupcov, ponukou zaslanou e-mailom a pod.). Všetky zmeny ponúkaného tovaru sú výhradným právom predávajúceho.

Všetka prezentácie na webových stránkach predávajúceho je informatívneho charakteru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru a nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu k objednanému tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

Cena zákazkového tovaru je určená individuálne, a to kalkuláciou vykonanou podľa typu dopytovaného zákazkového tovaru a podľa požadovaného spracovania zákazkového tovaru.  Kalkuláciu si vyhotoví kupujúci samostatne prostredníctvom on-line kalkulačky na webových stránkach www.pasky.sk alebo ju vyhotoví osobne predávajúci. V rámci ceny je uvádzaná tiež daň z pridanej hodnoty v aktuálne platnej výške. Predávajúci si vyhradzuje zmenu ceny zákazkového tovaru v prípade chyby v písaní alebo inej zrejmej nesprávnosti.

Spoločne s určením konkrétnej ceny oznámi predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúcemu aj všetky informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedených predávajúcim platia len na dodanie zákazkového tovaru v rámci Českej republiky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci oznámi kupujúcemu informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru do iného členského štátu EÚ, ak do tohto štátu tovar dodáva. 

Na objednanie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky požiadavky na zákazkový tovar. Predávajúci na základe oznámených podkladov a požiadaviek zašle prostredníctvom elektronickej pošty kupujúcemu náhľad požadovaného zákazkového tovaru vrátane jeho presnej špecifikácie, informácie o cene zákazkového tovaru vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a tieto VOP. Kupující potvrdí zaslané údaje prostredníctvom elektronickej pošty (ďalej len „záväzná objednávka“). Potvrdením záväznej objednávky zo strany predávajúceho je kúpna zmluva uzatvorená.

V závislosti od charakteru, rozsahu a ceny zákazkového tovaru môže predávajúci požadovať, aby zmluva bola uzavretá v listinnej písomnej forme.

V prípade, že kupujúci neodovzdá predávajúcemu zoznam oprávnených osôb, ktoré môžu jeho menom objednávať a odoberať tovar, je viazaný všetkým konaním, ktoré jeho menom urobia osoby, pri ktorých je predávajúci v dobrej viere, že sú na toto konania oprávnené .

Zaslaním záväznej objednávky kupujúci schvaľuje konečnú podobu zákazkového tovaru. Schválenú podobu zákazkového tovaru možno meniť výhradne len so súhlasom predávajúceho, a to iba v prípade, že doteraz nezačala výroba zákazkového tovaru.

Za správnosť a pravdivosť všetkých údajov uvádzaných kupujúcim je zodpovedný kupujúci.

Kupujúci prehlasuje, že použitím podkladov, ktoré predávajúcemu poskytol na účely dodania zákazkového tovaru, nedochádza k porušovaniu akýchkoľvek práv duševného vlastníctva tretích osôb. V prípade, že by sa takéto prehlásenie ukázalo ako nepravdivé a predávajúcemu by v súvislosti s použitím týchto podkladov vznikla ujma, zaväzuje sa kupujúci túto ujmu predávajúcemu v plnej výške nahradiť, a to bezodkladne po tom, keď ho k tomu predávajúci vyzve.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. IBAN: DE09305244000000883742, SWIFT: KREDDEDD vedený v KBC Banke (ďalej len „účet predávajúceho“).

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Tým nie je dotknutá povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu zákazkového tovar vopred.

Kúpna cena je splatná do 15 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Záväzok uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady kúpnej ceny.

Ak nebude kúpna cena uhradená ani do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný začať výrobu zákazkového tovaru skôr, než dôjde k úhrade celej kúpnej ceny.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že vzhľadom na to, že vo vzťahu k zákazkovému tovaru ide o kúpnu zmluvu o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, nemožno s odkazom na ustanovenie § 1837 Občianskeho zákonníka od tejto zmluvy odstúpiť.

Odstúpiť od jednotlivej kúpnej zmluvy možno potom len v prípadoch ustanovených zákonom, prípadne ak bolo právo na odstúpenie medzi stranami dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve alebo v týchto VOP.

Kupujúci berie na vedomie, že tovar na zákazku je dodávaný predávajúcim podľa konkrétnych požiadaviek kupujúceho a taký tovar už nie je pre predávajúceho inak využiteľný. Z tohto dôvodu zmluvné strany výslovne stanovujú, že od kúpnej zmluvy nemožno odstúpiť z dôvodu omeškania predávajúceho s výnimkou prípadu, keď je toto omeškanie podstatným porušením kúpnej zmluvy a zároveň bolo preukázateľne spôsobené zavineným konaním predávajúceho. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho, ak je spotrebiteľom.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo kupujúcim uvedené, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

sa tovar hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na aký sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo náhľadu (korektúre), ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo náhľadu (korektúry),

je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 VOP sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na povahu predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Zhora uvedené ustanovenia tohto článku VOP sa neuplatňujú v prípade, že kupujúci je podnikateľom a pri uzatvorení kúpnej zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. V takom prípade sa postupuje podľa všeobecne platných právnych predpisov.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru alebo doručením tovaru, ak k nemu dôjde neskôr. Nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na kupujúceho prevzatím, príp. omeškaním kupujúceho s prevzatím tovaru. 

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy pasky@pasky.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná predovšetkým zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a to odo dňa jeho účinnosti.

Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas na účely plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na predávajúceho vzťahuje a na účely svojich oprávnených záujmov.

Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje ním poskytnuté predávajúcemu v súvislosti s kúpnou zmluvou sú správne a pravdivé.

 Bližšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi uvádzajú Zásady spracovania osobných údajov (odkaz).  Všetky osobné údaje budú spracované v súlade s týmito zásadami.

DORUČOVANIE

Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dohodnú, že zmluvný vzťah sa riadi českým právom. Prípadné spory, ktoré nebude možné vyriešiť zmierom, budú riešené pred vecne a miestne príslušným súdom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 3. 2018.

V rámci skvalitňovania našich služieb využívame súbory cookies. Podrobné informácie o využívaní cookies na tomto webe sa dozviete na tejto stránke.

ZavrieťNevyhnutnéPrijať nastavenéPrijať všetko

Otvoriť okno cookies