ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.INFORMÁCIE O ÚČELE A ROZSAHU POUŽITIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

1.1.Správcom osobných údajov je:


obchodná spoločnosť

Pásky s. r. o.

IČO 26136686,

so sídlom 186 00 Praha 8 Karlín, Křižíkova 237 / 36a,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 73442

(ďalej len „predávajúci“)


Kontaktné údaje:


Pásky s. r. o.

Pásky s.r.o.  (areál BigBox)
Ve Žlíbku 1800/77  - Hala A7
Praha 9 - Horní Počernice  – adresa na doručovanie


tel .: +420 281 000 011

e-mail: pasky@pasky.cz1.2.Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, berie na vedomie, že aby mohla byť jeho objednávka realizovaná, je nevyhnutné, aby boli u predávajúceho uložené (a ďalej v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté ďalším subjektom s cieľom realizácie kúpnej zmluvy) nasledujúce osobné údaje: mená, priezviská, IČO, sídlo/miesto podnikania, alebo bydlisko, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“).

1.3.Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje chrániť a poskytnúť ich tretím osobám len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, na účely splnenia svojich právnych povinností a na účely svojich oprávnených záujmov. V tomto rozsahu sa na spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas kupujúceho.

1.4.Osobné údaje budú predávajúcim uložené po nevyhnutne potrebný čas, ktorý je spravidla čas na uplatnenie práv z chybného plnenia, teda 24 mesiacov po prevzatí tovaru, prípadne po dobu existencie zákazníckeho účtu kupujúceho.

1.5.Predávajúci je oprávnený v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov (Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) použiť adresu elektronickej pošty pre potreby šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa vlastných výrobkov a služieb a ďalších informácií o svojich výrobkoch a službách. Kupujúci má vždy možnosť pri zaslaní každého jednotlivého obchodného oznámenia alebo informácie, toto zasielanie bezplatne odmietnuť.

1.6.Ďalšími príjemcami osobných údajov kupujúceho budú výhradne zasielateľské spoločnosti a ďalšie subjekty, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do krajiny mimo EÚ alebo medzinárodným organizáciám.

1.7.Všetky získané osobné údaje spracovávané predávajúcim sú spracovávané korektne, zákonným a transparentným spôsobom, ktorý zabezpečuje ich náležité zabezpečenie, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ich zmene či zničeniu.

1.8.Spracovanie osobných údajov prebieha buď v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

1.9.Predávajúci nemá poverenca na ochranu osobných údajov.


2.PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

2.1.Kupujúci ako subjekt údajov má právo požadovať za podmienok Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) po predávajúcom, aby mu umožnil prístup k jeho osobným údajom, príp. aby obmedzil ich spracovanie.

2.2.Kupujúci má ďalej právo za podmienok Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, právo namietať proti ich spracovaniu a ďalej právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov.

2.3.V prípade, že by mal kupujúci za to, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Praha 7, Pplk. Sochora 27, tel. +420 234 665 444, elektronická adresa: posta@uoou.cz, webové stránky: www.uoou.cz.

2.4.Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Bez ich poskytnutia však nie je uzatvorenie kúpnej zmluvy a plnenie tejto kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho možné.


3.NASADENIE COOKIES

3.1.Cookies sú alfanumerické identifikačné značky, ktoré prenáša predávajúci prostredníctvom webového prehliadača kupujúceho na pevnú tlač kupujúceho. Každá cookie je jedinečná a umožňuje webovej stránke pamätať si veci, ako sú prihlasovacie údaje alebo obsah nákupného košíka.

3.2.Pri všetkých bežných prehliadačoch je možné v možnostiach voľby nastavenia cookies prispôsobiť vlastným požiadavkám. Súbory cookies je možné takto v nastavení prehliadača odmietnuť alebo povoliť používanie len niektorých súborov cookies.

3.3.Je však možné, že odmietnutie alebo obmedzenie používania cookies bude mať za následok, že nebude možné realizovať objednanie tovaru v e-shope predávajúceho.Posledná aktualizácia dňa 1. 3. 2018


Pásky s. r. o.

V rámci skvalitňovania našich služieb využívame súbory cookies. Podrobné informácie o využívaní cookies na tomto webe sa dozviete na tejto stránke.

ZavrieťNevyhnutnéPrijať nastavenéPrijať všetko

Otvoriť okno cookies